Loading

Նորություններ

27.12.2021

2021թ. դեկտեմբերի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 144 սպառողական վարկեր` 58,127 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 3-ը` 1,718 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 141-ը` 56,409 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
27.12.2021

10.12.2021

2021թ. դեկտեմբեր 10-ին վերաֆինանսավորվել են 95 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.210,031 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 26 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 539,872 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.12.2021

25.11.2021

2021թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 178 սպառողական վարկեր` 82,189 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 3-ը` 1,769 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 175-ը` 80,420 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.11.2021

10.11.2021

2021թ. նոյեմբեր 10-ին վերաֆինանսավորվել են 72 հիփոթեքային վարկեր՝ 973,629 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 25 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 480,451 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2021