Loading

Նորություններ

10.11.2022

2022թ. նոյեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 68 հիփոթեքային վարկեր՝ 877,045 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 95 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 1.900,696 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2022

25.10.2022

2022թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 140 սպառողական վարկեր`73,259 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 1-ը` 0,500 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 139-ը` 72,759 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.10.2022