Loading

Նորություններ

10.11.2021

2021թ. նոյեմբեր 10-ին վերաֆինանսավորվել են 72 հիփոթեքային վարկեր՝ 973,629 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 25 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 480,451 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2021

25.10.2021

2021թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 149 սպառողական վարկեր` 73,718 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 1-ը` 0,500 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 148-ը` 73,218 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.10.2021

11.10.2021

2021թ. հոկտեմբեր 11-ին վերաֆինանսավորվել են 82 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.077,734 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 28 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 565,002 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
11.10.2021

25.09.2021

2021թ. սեպտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 59 սպառողական վարկեր` 32,926 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 2-ը` 0,965 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 57-ը` 31,961 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.09.2021