Loading

Նորություններ

10.08.2022

2022թ. օգոստոսի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 75 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.037,259 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 2 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 48,890 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.08.2022

25.07.2022

2022թ. հուլիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 28 սպառողական վարկեր`10,104 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 3-ը` 1,161 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 25-ը` 8,943 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.07.2022

11.07.2022

2022թ. հուլիսի 11-ին վերաֆինանսավորվել են 78 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.051,997 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
11.07.2022

27.06.2022

2022թ. հունիսի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 80 սպառողական վարկեր`24,093 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 1-ը` 0,399 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 79-ը` 23,694 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
27.06.2022