Loading

Նորություններ

25.04.2018

2018թ. ապրիլի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 299 սպառողական վարկեր` 73.720 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.04.2018

20.04.2018

2018թ. ապրիլի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 32 հիփոթեքային վարկեր՝ 278.862 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.04.2018

05.04.2018

2018թ. ապրիլի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 33 հիփոթեքային վարկեր` 310.943 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.04.2018

26.03.2018

2018թ. մարտի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 190 սպառողական վարկեր` 58.419 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.03.2018