Loading

Նորություններ

27.08.2018

2018թ. օգոստոսի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 34 սպառողական վարկեր` 13.049 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.08.2018

20.08.2018

2018թ. օգոստոսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 17 հիփոթեքային վարկեր՝ 177,473 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.08.2018

06.08.2018

2018թ. օգոստոսի 6-ին վերաֆինանսավորվել են 33 հիփոթեքային վարկեր՝ 320,196 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
06.08.2018

25.07.2018

2018թ. հուլիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 67 սպառողական վարկեր` 16.466 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.07.2018