Loading

Նորություններ

10.12.2021

2021թ. դեկտեմբեր 10-ին վերաֆինանսավորվել են 95 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.210,031 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 26 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 539,872 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.12.2021

25.11.2021

2021թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 178 սպառողական վարկեր` 82,189 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 3-ը` 1,769 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 175-ը` 80,420 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.11.2021

10.11.2021

2021թ. նոյեմբեր 10-ին վերաֆինանսավորվել են 72 հիփոթեքային վարկեր՝ 973,629 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 25 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 480,451 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2021

25.10.2021

2021թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 149 սպառողական վարկեր` 73,718 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 1-ը` 0,500 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 148-ը` 73,218 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.10.2021