Loading

10.10.2022

2022թ. հոկտեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 73 հիփոթեքային վարկեր՝ 984,753 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 22 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 431,764 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.10.2022