Loading

26.09.2022

2022թ. սեպտեմբերի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 63 սպառողական վարկեր`33,603 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 2-ը` 1,209 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 61-ը` 32,394 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
26.09.2022