Loading

Նշանակալից մասնակիցներ

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմում է 136,382,658,000 (Մեկ հարյուր երեսունվեց միլիարդ երեք հարյուր ութսուներկու միլիոն վեց հարյուր հիսունութ հազար) ՀՀ դրամ։ Այն բաժանված է 13,526,000 (Տասներեք միլիոն հինգ հարյուր քսանվեց հազար)  հատ հաuարակ (uովորական) բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը` 10,083 (տասը հազար ութսուներեք) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով։ Բաժնետոմսերը լրիվ վճարված են և ձեռք են բերվել Ընկերության միակ բաժնետեր Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից։

Թարմացվել է` 2020-11-24, 15:24:21