Loading

Նշանակալից մասնակիցներ

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմում է 128,386,839,000 (Մեկ հարյուր քսանութ միլիարդ երեք հարյուր ութսունվեց միլիոն ութ հարյուր երեսունինը հազար) ՀՀ դրամ։ Այն բաժանված է 12,733,000 (Տասներկու միլիոն յոթ հարյուր երեսուներեք հազար)  հատ հաuարակ (uովորական) բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը` 10,083 (տասը հազար ութսուներեք) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով։ Բաժնետոմսերը լրիվ վճարված են և ձեռք են բերվել Ընկերության միակ բաժնետեր Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից։

Թարմացվել է` 2019-11-25, 11:31:22