Loading

Նշանակալից մասնակիցներ

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմում է 99,378,048,000 (Իննսունինը միլիարդ երեք հարյուր յոթանասունութ միլիոն  քառասունութ հազար) ՀՀ դրամ։ Այն բաժանված է 9,856,000 (Ինը միլիոն ութ հարյուր հիսունվեց հազար) հատ հաuարակ (uովորական) բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը` 10,083 (տասը հազար ութսուներեք) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով։ Բաժնետոմսերը լրիվ վճարված են և ձեռք են բերվել Ընկերության միակ բաժնետեր Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից։

Թարմացվել է` 2018-02-28, 04:00:05