Loading

Նորություններ

25.12.2013

2013թ. դեկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 198 սպառողական վարկեր` 64.818 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.12.2013

20.12.2013

2013թ. դեկտեմբերիի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 12 հիփոթեքային վարկեր` 75.838 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.12.2013

05.12.2013

2013թ. դեկտեմբերիի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 19 հիփոթեքային վարկեր` 128.580 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.12.2013

25.11.2013

2013թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 130 սպառողական վարկեր` 44.838  մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.11.2013