Loading

Նորություններ

20.01.2014

2014թ. հունվարի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 21 հիփոթեքային վարկեր` 155.513 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:

20.01.2014

25.12.2013

2013թ. դեկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 198 սպառողական վարկեր` 64.818 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.12.2013

20.12.2013

2013թ. դեկտեմբերիի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 12 հիփոթեքային վարկեր` 75.838 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.12.2013

05.12.2013

2013թ. դեկտեմբերիի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 19 հիփոթեքային վարկեր` 128.580 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.12.2013