Loading

Նորություններ

05.02.2014

2014թ. փետրվարի 05-ին վերաֆինանսավորվել են10 հիփոթեքային վարկեր` 66.435 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.02.2014

29.01.2014

2014թ. հունվարի 29-ին վերաֆինանսավորվել են 210 սպառողական վարկեր` 73.177 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
29.01.2014

20.01.2014

2014թ. հունվարի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 21 հիփոթեքային վարկեր` 155.513 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:

20.01.2014

25.12.2013

2013թ. դեկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 198 սպառողական վարկեր` 64.818 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.12.2013