Loading

27.12.2021

2021թ. դեկտեմբերի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 144 սպառողական վարկեր` 58,127 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 3-ը` 1,718 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 141-ը` 56,409 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
27.12.2021