Loading

25.12.2020

2020թ. դեկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 370 սպառողական վարկեր` 142,796 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 3-ը` 1,152 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 367-ը` 141,644 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.12.2020