Loading

25.11.2022

2022թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 153 սպառողական վարկեր`77,277 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 1-ը` 0,395 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 152-ը` 76,882 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.11.2022