Loading

25.09.2021

2021թ. սեպտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 59 սպառողական վարկեր` 32,926 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 2-ը` 0,965 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 57-ը` 31,961 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.09.2021