Loading

25.04.2022

2022թ. ապրիլի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 119 սպառողական վարկեր` 35,524 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 4-ը` 1,936 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 115-ը` 33,588 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.04.2022