Loading

25.03.2021

2021թ. մարտի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 151 սպառողական վարկեր` 55,054 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 2-ը` 1,192 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 149-ը` 53,862 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.03.2021