Loading

25.03.2020

2020թ. մարտի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 99 սպառողական վարկեր` 32,741 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 5-ը` 2,844 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 94-ը` 29,897 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.03.2020