Loading

25.02.2022

2022թ. փետրվարի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 80 սպառողական վարկեր`32,050 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 3-ը` 1,619 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 77-ը` 30,431 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.02.2022