Loading

25.02.2020

2020թ. փետրվարի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 131 սպառողական վարկեր` 47,257 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 2-ը` 0,758 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 129-ը` 46,499 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.02.2020