Loading

12.10.2020

2020թ. հոկտեմբերի 12-ին վերաֆինանսավորվել են 107 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.257,542 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 1 զինվորական հիփոթեքային վարկ՝ 21,669 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով::
12.10.2020