Loading

12.09.2022

2022թ. սեպտեմբերի 12-ին վերաֆինանսավորվել են 71 հիփոթեքային վարկեր՝ 961,409 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 23 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 492,085 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
12.09.2022