Loading

10.11.2022

2022թ. նոյեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 68 հիփոթեքային վարկեր՝ 877,045 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 95 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 1.900,696 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2022