Loading

10.11.2021

2021թ. նոյեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 72 հիփոթեքային վարկեր՝ 973,629 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 25 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 480,451 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2021