Loading

10.11.2020

2020թ. նոյեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 107 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.293,029 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 1 զինվորական հիփոթեքային վարկ՝ 15,900 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2020