Loading

Նորություններ

05.12.2013

2013թ. դեկտեմբերիի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 19 հիփոթեքային վարկեր` 128.580 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.12.2013

25.11.2013

2013թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 130 սպառողական վարկեր` 44.838  մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.11.2013

20.11.2013

2013թ. նոյեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 15 հիփոթեքային վարկեր` 129.002 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.11.2013

05.11.2013

2013թ. նոյեմբերի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 13 հիփոթեքային վարկեր` 99.740 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.11.2013