Loading

Նորություններ

20.11.2013

2013թ. նոյեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 15 հիփոթեքային վարկեր` 129.002 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.11.2013

05.11.2013

2013թ. նոյեմբերի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 13 հիփոթեքային վարկեր` 99.740 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.11.2013