Loading

Վերջին նորությունները

20.03.2017

2017թ. մարտի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 17 հիփոթեքային վարկեր՝ 150.830 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.03.2017

06.03.2017

2017թ. մարտի 06-ին վերաֆինանսավորվել են 15 հիփոթեքային վարկեր` 146.550 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
06.03.2017

27.02.2017

2017թ. փետրվարի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 220 սպառողական վարկեր` 64.839 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.02.2017
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները