Loading

Վերջին նորությունները

12․04․2021

2021թ. ապրիլի 12-ին վերաֆինանսավորվել են 67 հիփոթեքային վարկեր՝ 856,424 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 8 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 155,664 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
12.04.2021

25.03.2021

2021թ. մարտի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 151 սպառողական վարկեր` 55,054 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.03.2021

10.03.2021

2021թ. մարտի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 59 հիփոթեքային վարկեր՝ 728,355 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 49 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 989,960 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.03.2021
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները