Loading

Վերջին նորությունները

05.06.2018

2018թ. հունիսի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 22 հիփոթեքային վարկեր` 222.331 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.06.2018

25.05.2018

2018թ. մայիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 70 սպառողական վարկեր` 16.122 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.05.2018

21.05.2018

2018թ. մայիսի 21-ին վերաֆինանսավորվել են 33 հիփոթեքային վարկեր՝ 288.924 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
21.05.2018
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները