Loading

Վերջին նորությունները

25.04.2017

2017թ. ապրիլի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 409 սպառողական վարկեր` 108.807 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.04.2017

20.04.2017

2017թ. ապրիլի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 31 հիփոթեքային վարկեր՝ 301.133 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.04.2017

05.04.2017

2017թ. ապրիլի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 25 հիփոթեքային վարկեր` 207.460 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.04.2017
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները