Loading

10.12.2021

2021թ. դեկտեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 95 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.210,031 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 26 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 539,872 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.12.2021