Loading

News

25.09.2019

2019թ. սեպտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 119 սպառողական վարկեր` 53,740 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.09.2019

20.09.2019

2019թ. սեպտեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 70 հիփոթեքային վարկեր՝ 790,662 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.09.2019

26.08.2019

2019թ. օգոստոսի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 26 սպառողական վարկեր` 10,786 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.08.2019